• Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος Αναζήτηση - Ανάκτηση. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • εκτελέσει απλές ή σύνθετες ερωτήσεις προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίσει υλικό του καταλόγου,
  • συγκροτήσει υποσύνολα των αποτελεσμάτων εφαρμόζοντας ποικίλα φίλτρα
  • ανακτήσει τα αποτελέσματα σε ποικίλες μορφές,
  • εκτυπώσει ή αποθηκεύσει τα αποτελέσματα σε πολλαπλές διατάξεις
 • Στο μάθημα, θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για την πλήρη αξιοποίηση των διαδικασιών αυτοματισμού του συστήματος ΑΒΕΚΤ στην εργασία της καταλογογράφησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα καλυφθούν λειτουργίες των υποσυστημάτων:

  • Κατάλογος
  • Διαγραφή Βιβλιογραφικών Εγγραφών
  • Εκτυπώσεις

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Δημιουργήσει βιβλιογραφικές εγγραφές για ποικίλους τύπους τεκμηρίων καθώς και να διασυνδέσει βιβλιογραφικές εγγραφές μεταξύ τους.
  • Δημιουργήσει εγγραφές καθιερωμένου τύπου και να τις διασυνδέσει με τις βιβλιογραφικέ εγγραφές.
  • Διαγράψει από τον κατάλογό του βιβλιογραφικές εγγραφές
  • Διαγράψει ή να αντικαταστήσει με άλλες εγγραφές του καταλόγου του εγγραφές καθιερωμένου τύπου.
  • Εκτυπώσει ετικέτες ταξιθετικών συμβόλων ή / και γραμμοκώδικα αντιτύπων για το υλικό που έχει καταχωρήσει
  • Εκτυπώσει καταλόγους βιβλιογραφικών εγγραφών με ποικίλα κριτήρια
  • Εκτυπώσει καταλόγους εγγραφών καθιερωμένου τύπου με ποικίλα κριτήρια
 • Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος Παρακολούθηση Περιοδικών Εκδόσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • παρακολουθήσει τεύχη για περιοδικές εκδόσεις με ή χωρίς συνδρομή
  • διαχειριστεί τις ποικίλες περιπτώσεις αρίθμησης και μεταβολών των περιοδικών εκδόσεων
  • εκτυπώσει βιβλιογραφικές εγγραφές περιοδικών εκδόσεων με ή χωρίς τα τεύχη τους ανάλογα με την εργασία που επιθυμεί να εκτελέσει.
 • Στο μάθημα, θα καλυφθούν οι διαδικασίες χρήσης της εφαρμογής Video Bug Recorder για την εγγραφή σε αρχείο βίντεο των κινήσεων ενός χρήστη, σύμφωνα με τις οποίες εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα ή απορία του χρήστη στη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να επισυνάψει και να αποστείλει το αρχείο με e-mail στο ΑΒΕΚΤ για περαιτέρω εξέταση του θέματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις στην εφαρμογή
  • Να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής σε βίντεο των κινήσεων που ακολουθεί σε ένα υποσύστημα, σύμφωνα με τις οποίες δημιουργείται κάποιο πρόβλημα ή απορία του χρήστη στη λειτουργία του ΑΒΕΚΤ.
 • Στο μάθημα, θα καλυφθούν οι διαδικασίες χρήσης της εφαρμογής Database Back Up για την πραγματοποίηση αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων της. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Πραγματοποιήσει άμεσα ή να προγραμματίσει την αυτόματη, τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης
  • Χρησιμοποιήσει τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν γίνει για να επαναφέρει τη βάση δεδομένων σε περίπτωση προβλήματος.
  • Δημιουργήσει κοινά αντίγραφα της βάσης δεδομένων σε οποιαδήποτε τοποθεσία του υπολογιστή ή σε ένα FTP διακομιστή.
 • Στο μάθημα θα καλυφθούν οι βασικές διαδικασίες για την εξαγωγή και εισαγωγή εγγραφών από το υποσύστημα Ανταλλαγή Δεδομένων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • Εξάγει βιβλιογραφικές εγγραφές καθώς και εγγραφές καθιερωμένου τύπου
  • Χρησιμοποιεί την εφαρμογή MARC Viewer, προκειμένου να εξακριβώνει τα χαρακτηριστικά ενός προς εισαγωγή αρχείου
  • Εισάγει βιβλιογραφικές εγγραφές χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες Αυτόματες Λειτουργίες
  • Εισάγει εγγραφές καθιερωμένου τύπου χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες Αυτόματες Λειτουργίες
 • Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών Κυκλοφορίας Υλικού του υποσυστήματος Λειτουργίες Βιβλιοθήκης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • Εισάγει όλους τους τύπους μελών με ποικιλία διευθύνσεων

  • Δημιουργεί, εκτυπώνει και αποθηκεύει αναφορές με στοιχεία μελών, ετικέτες διευθύνσεων μελών και γραμμοκώδικα κωδικού μελών

  • Πραγματοποιεί όλες τις πράξεις δανεισμού

  • Δημιουργεί, εκτυπώνει και αποθηκεύει αναφορές με τις πράξεις δανεισμού που είναι σε εκκρεμότητα

  • Αποστέλλει μαζικά e-mail σε όλα μέλη της βιβλιοθήκης ή σε επιλεγμένα ανάλογα με την πράξη δανεισμού στην οποία υπόκεινται

 • Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών Παραγγελίες Υλικού του υποσυστήματος Λειτουργίες Βιβλιοθήκης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • Διαχειριστεί το αρχείο προμηθευτών και τις σχετικές αναφορές

  • Διαχειριστεί το αρχείο παραγγελιών και τις σχετικές αναφορές

 • Στο μάθημα, θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για την διαχείριση των διαδικασιών αλλαγής της τρέχουσας κατάστασης των αντιτύπων αναφορικά με τη διαθεσιμότητά τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Αλλάξει την κατάσταση και τη διαθεσιμότητα αντιτύπων της βιβλιοθήκης
  • Να εκτυπώσει ή αποθηκεύσει αναφορά με το ιστορικό των εργασιών που εκτελέστηκαν όσο εργάστηκε στο υποσύστημα
  • Δημιουργήσει αναφορές που θα περιέχουν τα αντίτυπα της βιβλιοθήκης σύμφωνα με την τρέχουσα κατάστασή τους
  • Δημιουργήσει μία συνοπτική αριθμητική αναφορά για το συνολικό των αντιτύπων της βιβλιοθήκης και την κατάσταση τους.

 • Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος Στατιστικά. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • διαχειριστεί κατηγορίες μελών και να δημιουργήσει ποικίλες εκθέσεις και γραφήματα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα μέλη της βιβλιοθήκης
  • διαχειριστεί κατηγορίες τίτλων και να δημιουργήσει ποικίλες εκθέσεις και γραφήματα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους τίτλους της βιβλιοθήκης
 • Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος Ειδικά Ενδιαφέροντα Χρηστών.

  Απώτερος στόχος του υποσυστήματος είναι η τακτική, αυτόματη ενημέρωση των χρηστών της βιβλιοθήκης, κατά κύριο λόγο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις νέες προσκτήσεις της βιβλιοθήκης και οι οποίες εμπίπτουν στα ειδικά ενδιαφέροντα των χρηστών.

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • διαχειριστεί τα ενδιαφέροντα των χρηστών και να δημιουργήσει σχετικές εκθέσεις
  • διαχειριστεί τις υπομνήσεις χρηστών και να δημιουργήσει σχετικές εκθέσεις.

 • Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος ABEKT Z39.50 Server & Web Gate. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • εκτελέσει απλές ή σύνθετες ερωτήσεις προκειμένου να εντοπίσει το υλικό που επιθυμεί

  • επιλέξει εγγραφές για εκτύπωση, αποθήκευση ή αποστολή με e-mail

  • αξιοποιεί τις λειτουργίες του υποσυστήματος Ιστορικό Αναζήτησης και Ανίχνευση Όρου