Υποσύστημα 2: Κατάλογος
(Υποσύστημα 2)

Στο μάθημα, θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για την πλήρη αξιοποίηση των διαδικασιών αυτοματισμού του συστήματος ΑΒΕΚΤ στην εργασία της καταλογογράφησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα καλυφθούν λειτουργίες των υποσυστημάτων:

  • Κατάλογος
  • Διαγραφή Βιβλιογραφικών Εγγραφών
  • Εκτυπώσεις

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Δημιουργήσει βιβλιογραφικές εγγραφές για ποικίλους τύπους τεκμηρίων καθώς και να διασυνδέσει βιβλιογραφικές εγγραφές μεταξύ τους.
  • Δημιουργήσει εγγραφές καθιερωμένου τύπου και να τις διασυνδέσει με τις βιβλιογραφικέ εγγραφές.
  • Διαγράψει από τον κατάλογό του βιβλιογραφικές εγγραφές
  • Διαγράψει ή να αντικαταστήσει με άλλες εγγραφές του καταλόγου του εγγραφές καθιερωμένου τύπου.
  • Εκτυπώσει ετικέτες ταξιθετικών συμβόλων ή / και γραμμοκώδικα αντιτύπων για το υλικό που έχει καταχωρήσει
  • Εκτυπώσει καταλόγους βιβλιογραφικών εγγραφών με ποικίλα κριτήρια
  • Εκτυπώσει καταλόγους εγγραφών καθιερωμένου τύπου με ποικίλα κριτήρια