Υποσύστημα 1: Αναζήτηση-Ανάκτηση
(Υποσύστημα 1)

Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος Αναζήτηση - Ανάκτηση. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • εκτελέσει απλές ή σύνθετες ερωτήσεις προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίσει υλικό του καταλόγου,
  • συγκροτήσει υποσύνολα των αποτελεσμάτων εφαρμόζοντας ποικίλα φίλτρα
  • ανακτήσει τα αποτελέσματα σε ποικίλες μορφές,
  • εκτυπώσει ή αποθηκεύσει τα αποτελέσματα σε πολλαπλές διατάξεις