Υποσύστημα 5: Database Back Up Utility
(Υποσύστημα 5)

Στο μάθημα, θα καλυφθούν οι διαδικασίες χρήσης της εφαρμογής Database Back Up για την πραγματοποίηση αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων της. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

  • Πραγματοποιήσει άμεσα ή να προγραμματίσει την αυτόματη, τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης
  • Χρησιμοποιήσει τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν γίνει για να επαναφέρει τη βάση δεδομένων σε περίπτωση προβλήματος.
  • Δημιουργήσει κοινά αντίγραφα της βάσης δεδομένων σε οποιαδήποτε τοποθεσία του υπολογιστή ή σε ένα FTP διακομιστή.