Υποσύστημα 6: Ανταλλαγή Δεδομένων & MARC Viewer
(Υποσύστημα 6)

Στο μάθημα θα καλυφθούν οι βασικές διαδικασίες για την εξαγωγή και εισαγωγή εγγραφών από το υποσύστημα Ανταλλαγή Δεδομένων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • Εξάγει βιβλιογραφικές εγγραφές καθώς και εγγραφές καθιερωμένου τύπου
  • Χρησιμοποιεί την εφαρμογή MARC Viewer, προκειμένου να εξακριβώνει τα χαρακτηριστικά ενός προς εισαγωγή αρχείου
  • Εισάγει βιβλιογραφικές εγγραφές χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες Αυτόματες Λειτουργίες
  • Εισάγει εγγραφές καθιερωμένου τύπου χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες Αυτόματες Λειτουργίες