Υποσύστημα 11: ABEKT Z39.50 Server & Web Gate
(Υποσύστημα 11)


Στο μάθημα θα καλυφθούν όσα απαιτούνται για τη χρήση και πλήρη αξιοποίηση των λειτουργιών του υποσυστήματος ABEKT Z39.50 Server & Web Gate. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να

  • εκτελέσει απλές ή σύνθετες ερωτήσεις προκειμένου να εντοπίσει το υλικό που επιθυμεί

  • επιλέξει εγγραφές για εκτύπωση, αποθήκευση ή αποστολή με e-mail

  • αξιοποιεί τις λειτουργίες του υποσυστήματος Ιστορικό Αναζήτησης και Ανίχνευση Όρου